ИЗОТЕМ

– Изотем V4 (пласт.битуменска трака)
10 m2/пак., 28 пар./пал.,

АРТИКАЛ

Изотем V3 (пласт. битуменска трака)

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Фрагмат, Словенија

ПАКУВАЊЕ

10 m2/пак.

ПОТРОШУВАЧКА

36 пар./пал.