ТЕР ХАРТИЈА

Пергамин 0.8 kg/m3 (бит. трака без посип)
20 m2/пак., 56 пар./пал.,

АРТИКАЛ

Teр. хартија 0.8 kg/m3 (бит.трака со посип)

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПОТЕКЛО

Фрагмат, Словенија

ПАКУВАЊЕ

10 m2/пак.

ПОТРОШУВАЧКА

56 пар./пал.